Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY internetového obchodu www.gardin.sk (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

spoločnosťou Gardin, s.r.o., miesto podnikania: Hradská 7, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 989 811, zapísaný v Obchodnom registri v Bratislave I, vložka č. 50600/B (ďalej len „Predavajúci“) a 

každou fyzickou a právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.gardin.sk podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"),

ktoré vznikajú pri kúpe tovaru (Predavajúci a Kupujúci ďalej každý jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne „Zmluvné strany“).

2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.gardin.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“), zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOSPPZP“) a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEO“).

3. Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, predmetom ktorej je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.gardin.sk (ďalej len "Tovar") bude pre potreby týchto Všeobecných obchodných podmienok označovaná ako „Kúpna zmluva“.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ.

 

Článok II.

Uzavretie Kúpnej zmluvy 

 

1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dôjde záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predavajúcim vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "Objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto Článku Všeobecných obchodných podmienok.

2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude úspešne doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. predovšetkým dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov resp. presne špecifikovanie objednávaného Tovaru, množstvo Tovaru a spôsob dodania. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 ZOSPPZP. Odoslaná Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu (ďalej len „Akceptácia“). V prípade zrušenia objednávky Kupujúcim, Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

4. Záväznou akceptáciou objednávky je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené ako "Potvrdenie objednávky".

5. Kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu

6. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Akceptáciu Kupujúcemu predovšetkým v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku Tovaru uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky predovšetkým v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo na email, ktorý Kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

 

Článok III.

Práva a povinnosti Predávajúceho

 

Predávajúci je povinný:

(I)  dodať na základe objednávky Kupujúceho tovar v dohodnutom množstve, kvalite a časovom termíne;

(II)  zabezpečiť tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné uchovanie a ochranu;

(III) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky;

(IV) odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a daňový doklad). 

 

Článok IV.

Práva a povinnosti Kupujúceho

  

Kupujúci je povinný: 

(I)  prevziať objednaný tovar;

(II) riadne a včas zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu dohodnutú podľa článku V. bodu 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna cena“)

  

Článok V.

Cena a platobné podmienky

 

1. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.gardin.sk v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Toto ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok neplatí v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho 

2. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. 

Prehľad možných spôsobov úhrad ceny tovaru 

(I)   na dobierku na korešpondenčnej adrese uvedenej v záväznej akceptácii objednávky,

(II)  bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho,

(III) hotovostná platba na predajni v Dunajskej Lužnej,

(IV) bezhotovostná platba na predajni v Dunajskej Lužnej (VISA, Maestro….)

(V) online splátkový predaj Quatro

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

3. V prípade, ak Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho.

4. V prípade, ak Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Faktúra vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad i dodací list. 

 6. V prípade, ak Kupujúci objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 70 kg, Predávajúci dohodne cenu za prepravu s Kupujúcim individuálne.

Článok VI.

Dodacie podmienky

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho Kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare alebo v lehote najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru Predávajúcemu. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. 

3. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim uhradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa Článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. 

4. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať vo vyššie uvedenom termíne, zaväzuje sa Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený prípadne ponúknuť Kupujúcemu iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V takomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa bodu 3 tohto článku, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu najneskôr do 15 (pätnástich) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme do 7 (siedmich) dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 5 EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

7. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru:

(I)   Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín, oznámiť prepravcovi;

(II)  v prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru;

(III) v prípade zistenia poškodenia tovaru je Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca (na jeho základe môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar);

(IV) Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne prípadne zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru (ďalej len „Protokol“). Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.

Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané.

8. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na korešpondenčnú adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom

9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v bode 2 tohto Článku Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takomto prípade je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu nejneskôr do  30 (tridsiatich) dní od doručenia odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

10. Poštovné v prípadoch ak tovar smeruje od Kupujúceho k Predávajúcemu (reklamácie, výmeny, odstúpenie, storno) znáša v plnom rozsahu Kupujúci.

 

Článok VII.

Nadobudutie vlastníctva

 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho resp. prepravcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme. 

  

Článok VIII.

Záruka a reklamácia

  

1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky resp. po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.gardin.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

(I)   preukázateľne nesprávnym používaním tovaru v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho;

(II)  v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru;

(III) ak záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov;

(IV) v prípade vzniku vady bežným opotrebovaním;

(V)  ak vada vznikla v dôsledku živelných katastrof;

(VI) ak bola vada spôsobená neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním s tovarom.

3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

(I)   osobne na adrese: 

Gardin, s.r.o.

Hlavná 49

900 42, Dunajská Lužná 

(II) odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na korešpondenčnú adresu Predávajúceho:

Gardin, s.r.o.

Hlavná 49

900 42, Dunajská Lužná 

Kupujúci má možnosť zaslať Predávajúcemu informačný email na gardin@gardin.sk, v ktorom predbežne informuje Predávajúceho o reklamácii.

4. K reklamovanému tovaru je Kupujúci povinný priložiť čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný opis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný odovzdať kompletný, t.j. vrátane všetkých príslušenstva a pod.

5. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši podrobne Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

  1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na gardin@gardin.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

  1. Zákazník podáva tento návrh písomne alebo elektronicky (a dokonca aj ústne)  tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:
  • SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,
  • Súkromná firma, ktorá má od štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

 

  • ​​Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 

 

Článok IX.

Osobné údaje Kupujúceho

 

1. Kupujúci odoslaním Objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) súhlas na spracúvávanie a uchovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Osobné údaje“).

2. Kupujúci taktiež udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (predovšetkým e-mailom).

3. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho gardin@gardin.sk alebo na adrese

Gardin, s.r.o.

Hradská 7

821 07 Bratislava

4. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci zároveň týmto prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 11 ods. 4 ZOOÚ.

5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu.

6. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

7. Účeľ spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru, potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií, zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 

8. Rozsah spracúvania osobných údajov

(I) Fyzické osoby: meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa.

(II) Právnické osoby: názov spoločnosti, meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ.

 

9. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 

Článok X.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

Odstúpenie zo strany Kupujúceho

1.Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji") a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

2.Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

3.Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov na základe Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od Zmluvy. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale, nie formou dobierky, najneskôr do 14 dní  odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak spotrebiteľ nevráti tovar vôbec, predávajúci môže voči nemu uplatniť žalobu o vydanie veci na súde. 

 

 4. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote najneskôr do 14 (štrnásť) dní od odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na korešpondenčnú adresu Kupujúceho, alebo prevodom na bankový účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6. Ak Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 3 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúcemu zároveň vzniká v takomto prípade nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru späť Kupujúcemu. 

Odstúpenie zo strany Predávajúceho

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z nasledujúcich dôvodov:

(I)  z dôvodu vypredania zásob resp. inej nedostupnosti tovaru;

(II) ak tretia strana (t.j. napr. výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve) prerušila výrobu alebo vykonala také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,

(III) z dôvodov vyššej moci; alebo.

Predávajúci je povinný o vyššie opísaných skutočnostiach bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 15 (pätnástich) dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

2. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho, t.j. www.gardin.sk.

3. Kupujúci zaslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz